image/svg+xml
image/svg+xml

Hakkımızda

Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığımız; Üniversitemiz bina ve tesislerinin projelerini, ihale dosyalarını, yapı ile ilgili ihaleleri, Üniversitemiz için kamulaştırma çalışmalarını, kampüs peyzaj planlarını, eskiyen binaların  bakım ve onarım işlerini yapar ve bu bağlamda inşaatları kontrol ederek, tamamlanan  inşaatları  teslim alır.

 

Başkanlığımızca yatırım bakım-onarım programına alınmış olan projelerin tesis ve tevsi işlerinin keşif, ihale, inşaat ve kesin hesap hizmetlerinin programlarına uygun olarak yürütülmesini izlemek, sonuçlandırmak ve işletmeye alınması sağlamak Başkanlığımızın en önemli görevini oluşturmaktadır.

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

       YETKİ

   Harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlileri yetkilerini 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 31. Maddesinden almaktadır.

       GÖREV

   Kurumun işleyişi ve gelecekte var olması için Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı olarak görevimiz;

v   Gerekli her türlü, yapı, tesis, onarım, bakım, imalat, etüt, proje, keşif, ihale ve denetleme işlerini; Kamu İhale Kanunu, ilgili yönetmelik ve mevzuat hükümleri doğrultusunda yapmak ve yaptırmak,

   Bina ve tesislerin projelerini yapmak, ihale işlem dosyalarını hazırlamak, ihaleleri yürütmek ve sonuçlandırmak, Bakım ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, bakım ve onarım işlerini yapmak,

v     Yapım ihalelerini yürütmek, Arazi ve inşaatları kontrol etmek ve teslim almak,

v    Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığımız, mevcut yasa ve yönetmelikler çerçevesinde bilimsel ve teknolojik bir yapılanma hizmeti sunmaya çalışmaktadır.Bu bağlamda;

 -Başkanlığımızın yıllık yatırım programını hazırlamak

 -Üniversitemizin bu konudaki önceliklerini ve ihtiyaçlarını tespit ederek üst makamlara bildirmek

 -Başkanlığımızın yatırım programına yönelik yatırım bütçesini hazırlamak

 -İhtiyaçlara göre projeler arasında ödenek aktarımının yapılmasını sağlamak

 -Mali yıl içerisinde yatırımların ve ihalelerin kesin hesaplarını yürütmek

v      Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jeneratör havalandırma sistemleri ile telefon santrali, çevre düzenleme, araç işletme ve asansörlerin işletilmesini sağlamak, bakımını ve onarımlarını ile benzer işleri yürütmek,

v     Gelişim planı doğrultusunda yapılması planlanan bina ve tesisleri projelendirmek, fizibilite raporlarını hazırlamak, yapım ihalelerini gerçekleştirmek,

v     Yatırım programında yer alan ihalesi yapılacak işlerle diğer lokal işlerin projelerini hazırlamak ve hazırlatmak,

v      İhale ve Kabul komisyonlarını oluşturmak,

v      İhalesi yapılan işlerin kontrol ve denetimini yapmak,hak edişleri düzenlemek,bitenleri teslim almak,kabul işlemleri tamamlanmanmış olan bina ve tesisleri ilgili birim hizmetine sokmak,

v     Üniversitemizin ihtiyacı olan makine ve teçhizat alımları ile ilgili teknik şartnameleri düzenlemek,

v     Üniversitemiz kampüsüne ait arazilerin kamulaştırma çalışmalarını yürütmek,

v     Kampüs peyzaj planlamalarını hazırlayıp zemine uygulamak,

v     Arazinin halihazır haritalarını yapmak.

     SORUMLULUK

   Harcama Yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe yetki ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuatlara uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu çerçevesinde yapmakla mükellef oldukları hususlarından sorumludurlar.